Af: Sophie T. Madsen, Økologikonsulent

De sidste måneders tørke har været hårde ved udlæggene, og flere steder er det ikke spiret frem. Vi anbefaler at vente med at pløje marken op, til man har givet udlægget en uge til at spire. Specielt kløveren skal bruge en uge og helt op til 14 dage før det kommer. Dog anbefaler vi, at kløvergræsudlæg, der skal sås i renbestand, sås senest den 20. august. Herefter bør der anvendes dæksæd.

Etablering af kløvergræsudlæg i sensommeren
Indtil sidste uge i august er der stadigvæk mulighed for at så kløvergræsudlæg i renbestand. Såning i renbestand efter august vil have negativ indflydelse på udbyttet i 1.slæt. Såning af dæksæd og udlæg skal være overstået i senest 5. september.
På humusrige lavbundsarealer bør udlæg sås relativt tidligt, så der kan udvikles et godt rodnet, der kan modstå opfrysninger i løbet af vinteren.
Strandsvingel, som er i robustblandingerne og bl. 36, og småfrøede arter som timothe har svært ved at etablere sig tilfredsstillende ved sen såning, og indgår disse græsser i blandingerne, bør såning være afsluttet omkring den 20. august. Ellers er de øvrige slætblandinger 42, 44, 45 og kombiblandingen 20 velegnede, da græsserne har en hurtig tilvækst.

Såning af udlæg
Så snart afgrøden på arealet er høstet, er der ingen tid at spilde. Pløjning, harvning, evt. såning af dæksæd, pakning samt såning af græsfrø skal helst ske inden for en kort periode for at bevare jordens fugtighed. Udlægget skal sås på fast tromlet / pakket jord. Den korrekte sådybde på 1 til maksimum 2 cm er meget vigtig. En korrekt indstilling af sådybden er stadigvæk en udfordring, selv med den nye teknik, så indstil såmaskinen korrekt. I kløvergræs må man gerne kunne se cirka 10 procent af frøene på jordoverfladen efter såning.
På flere arealer med kløvergræs er bestanden af kløver hel utilstrækkelig til at give et højt indhold af protein. Det skyldes ofte, at kløverfrøene sås for dybt og for sent, og dermed bliver andelen af kløver for lav. For dyb såning har især stor betydning for bestanden og fremspiringshastigheden af hvidkløver.
En hurtig og effektiv fremspiring af græs og især kløver sikres med en afsluttende tromling. Ved såning i renbestand skal arealet afpudses 1-2 gange i efteråret. Det er optimalt, at udlægget har en højde på 8-12 cm, når vinteren sætter ind. Nyt udlæg er ikke så udsat for sneskimmel som ældre kløvergræsmarker.
Udsædsmængde uden dæksæd skal være ca. 25 kg/ha. for kombiblanding 20 og 28-30 kg/ha for slætblandingerne 42 og 45. Især ved såning af græsblandinger med de storfrøede rajsvingler er det vigtigt ikke at spare på frøene, når de sås i renbestand.

Sen såning – 20. august til 5. september
Ved såning sidst i august er man ikke kun op i mod, at kløveren skal kunne nå at vokse til, så den ikke udvintrer, men også at udbyttet i 1. slæt bliver meget lavt. Derfor anbefaler vi, at kløvergræsset etableres med dæksæd efter 20. august.

Valg af dæksæd
Vælg vinterhvede som dæksæd, så slættidspunktet passer med 1-slæt på de andre kløvergræsmarker. Vinterhvedens fodringsmæssige kvalitet topper samtidig med 1-slæt i græs.
Vinterrug kan også anvendes til dæksæd, men den er ikke optimal, da høsttidspunktet for den ligger i begyndelsen af maj. Hveden vil give et bedre slæt kombineret med græsset.

Gødskning af nye græsudlæg
Nedpløjning af dybstrøelse forud for etablering af et kløverudlæg giver en god udnyttelse af den store mængde kalium, som findes i dybstrøelsen. Hvis dybstrøelsen er meget halmrig, vil den forbruge af jordens kvælstof til omsætning, og græsplanterne i udlægget vil etablere sig for dårligt. Det optimale ville være at nedfælde noget gylle inden såning, for at sikre en god tilvækst og etablering i efteråret, men det tillader gødningsreglerne ikke. Der må kun udkøres gylle på etablerede græsmarker, og den skal nedfældes.

Kunne du tænke dig at modtage et af vores tre forskellige nyhedsbreve til de økologiske jordbrugere? Nyhedsbreve udgives 10-20 gange om året, og er altid spækket med aktuel viden. Se priser, beskrivelse af nyhedsbrevene og læs et gratis eksemplar her.