Det vil økologikontrollen fokusere på!

Økokontrollen vil i kommende periode have fokus på især to typer bedrifter:

 1. Bedrifter der har et øget behov for ikke-økologisk husdyrgødning (over 50 kg udn. N/ha)
 2. Bedrifter med svin og kvæg

Disse bedrifter vil også have en øget ”risiko” for uanmeldte kontrolbesøg. Hav derfor altid dokumentation og dyrevelfærd i orden.

For bedrifter med et øget behov for ikke-økologisk husdyrgødning, vil det primært dreje om følgende dyrkningsregler om frugtbarhed og reduktion af kvælstofudvaskning:

 • Mindst 25 % kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. En blandingsafgrøde f.eks. byg/ært skal have mere end 50 % bælgsæd i blandingen for at leve op til kravet som kvælstoffikserende afgrøde.
 • Vintergrønne marker. En mindre del af markerne kan undtages, hvis det af hensyn til driften ikke kan lade sig gøre. Det forudsættes at man har tiltag på disse marker, der begrænser udvaskning f.eks. efterafgrøder.
 • Der skal være efterafgrøder eller mellemafgrøder første og andet efterår efter ompløjning af kløvergræs.
 • Der skal være efterafgrøde eller mellemafgrøde første efterår efter ompløjning af 1. års kløvergræs og andre kvælstoffikserende arter.
 • I stedet for efterafgrøde kan man vælge en kvælstofkrævende vinterafgrøde som f.eks. vinterraps.

For bedrifter med svin og kvæg vil der være øget fokus på staldforhold:

 • Er der plads nok i stalden til de dyr der er der?
 • Er der sengebåse nok i kostalden?
 • Er strøelsen kreaturer og svin tilstrækkelig, og tilstrækkelig tør?
 • Har alle dyrene let adgang til foder og vand?
 • Bliver der taget tilstrækkelig hensyn til enkeltdyr, som kan have behov for ekstra opmærksomhed for at trives?
 • Har dyr på stald mulighed for at komme ud i løbegård?

Økokontrollen vil også have fokus på dyrevelfærden for de udegående dyr:

 • Har de tilstrækkelig adgang til ly og læ?
 • Har de adgang til arealer der ikke er optrådte?
 • Har alle dyrene let adgang til foder og vand?

Hvis du er i tvivl om reglerne på din bedrift, kan du kontakte din økologikonsulent. Find kontaktoplysninger på alle vores økologikonsulenter her: https://www.ecoadvice.dk/kontakt-os-2/