Af Jostein Hertwig, BERAS Int. Foundation

Vi står overfor rigtig store udfordringer når det gælder klima og miljø. FN´s ekspertpanel (IPCC) mener, at vi ingen tid har at miste – vi må handle nu! Vi bliver nødt til at reducere udslippet af klimagasser, men det er også nødvendigt, aktivt at fjerne kulstof(C) fra atmosfæren. Hele samfundet skal med, og alle sektorer bliver nødt til at bidrage med deres bedste løsninger. Den mad vi spiser bidrager med fra 30 – 50% af det menneskeskabte klimaudslip. Vi skal som økologiske landmænd bidrage ude på vores bedrifter, men vi skal også bidrage ved at indgå i samarbejder med forbrugere, politikere, embedsmænd og videnskabsmænd, så hele kredsløbet kommer med. Klimaproblematikken må ikke ses eller behandles isoleret. Klimaudfordringerne skal ses og løses i sammenhæng med alle de andre udfordringer vi står overfor inden for biodiversitet, arealudnyttelse, kvælstof- og fosforudledning samt udnyttelsen af ferskvands- og grundvandsressourcer.

I hele dette spil har økologisk kredsløbslandbrug et stort potentiale. Det bygger på de cirkulære processer i naturen med effektiv genanvendelse af næringsstoffer indenfor bedriften eller i samarbejder mellem flere bedrifter. Det bygger på et sædskifte med balance mellem husdyr og jord. Drøvtyggerne er vigtige i dette kredsløb. De bør æde græsset fra de græsmarker, som bidrager positivt til klimaet, og så leverer de værdifuld gødning som opbygger jordens frugtbarhed.

Forsøg fra økologiske kredsløbsgårde i Sverige (1991 – 2005) viser en årlig øgning af kulstofindholdet på 400 kg C/ha, dvs. en årlig øgning på 0,6 %.

Som økologiske landmænd må vi gå foran i arbejdet med jordfrugtbarhed, biologisk mangfoldighed og lagre kulstof (C) i jorden, i et landbrug hvor drøvtyggerne har deres naturlige plads som omsættere af græs og grovfoder. Vi skal stå frem og vise at landbruget er bærer af kultur – en kultur der kan sikre en bæredygtig udvikling i Danmark, og derigennem tjene til inspiration for mange andre lande. Danmark har på trods af sin ringe størrelse en stor stemme i landbrugs- og klimadebatten ude i den store verden.