Minivådområder er et af de kollektive indsatsområder som skal mindske kvælstofudvaskningen. Der har været talt om minivådområder i en del år, men fra i år er der mulighed for 100 % tilskud til etablering. Det er dog en forudsætning, at at der ligger en udpegning på arealet.

Landbruget fik med landbrugspakken ændret muligheden for at udbringe kvælstof. En del af prisen er, at en række frivillige indsatser skal sikre, at udvaskningen ikke øges. Minivådområder er en helt central indsats, i forhold til en uændret udvaskning.
På den enkelte ejendom vil et minivådområde kunne bruges til at fastholde grundbetaling på vandlidende arealer eller give mulighed for et egentligt dræningsprojekt, da pumper også kan betales af ordningen. Mange vil samtidig se minivådområdet som en mulighed for at øge ejendommens herlighedsværdi og få etableret en lokalitet som giver mere natur, øget biodiversitet og bedre levesteder for vildt. Minivådområdernes kvælstofeffekt er kollektiv. Hver gang der etableres et minivådområde, medregnes effekten i det samlede nationale indsatsbehov. Derfor får den enkelte landmand, der etablerer minivådområdet, ikke selv en øget kvælstofkvote eller lign.

Hvad er et minivådområde?
Minivådområdets formål er at rense drænvand for kvælstof. Drænvandet føres igennem tre bassiner/vandhuller, som udgør en form for et naturligt renseanlæg. Minivådområdets præcise størrelse justeres efter, hvor stort drænoplandet er. Et mini-vådområde på én hektar vi forventeligt kunne rense drænvand fra 100 ha drænopland.

Oplandskonsulenter kan hjælpe med vurdering af projekter
Der forventes at blive tilskud til omkring 130 minivådområder i 2018. På landsplan er der ansat ca. 25 oplandskonsulenter, som skal hjælpe landmændene med at vurdere, hvor der med fordel kan etableres minivådområde og samtidig hjælpe med selve ansøgningen. Oplandskonsulenternes arbejde betales af staten. Det er derfor gratis for landmændene at få undersøgt mulighederne for etablering og få hjælp og vejledning i processen og til ansøgning af tilskud. To af disse oplandskonsulenter er erfarne rådgivere fra VKST, og du kan kontakte Kjeld Pedersen eller Mikael Kirkhoff Samsøe, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Hvornår kan der søges?
Ansøgningsfristen bliver 1. februar til 3. april 2018. Etableringen af et minivådområde kræver planlægning. Er du interesseret i et minivådområde, er det en god ide at komme i gang med planlægning allerede nu!

Hvad indebærer tilskudsordningen?
Der gives 100 % tilskud til etablering. Men tilskuddet udbetales først efter projektet er afsluttet, og ansøger skal derfor selv finansiere etableringsomkostningerne. Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år. Et tilskud forpligter til at minivådområdet skal opretholdes i 10 år. Herefter er du som landmand ikke længere forpligtet til at opretholde og vedligeholde minivådområdet.
Det er landbrugs- og Fiskeristyrelsen der administrere ordningen. På deres hjemmeside kan der findes supplerende oplysninger om ordningen.

Betingelser for at få et minivådområde
For at få tilskud til minivådområde skal oplandet til vådområdet være i et egnet eller potentielt egnet område. Prioritering blandt de indkomne ansøgninger sker ud fra, hvor der kommer størst kvælstofeffekt pr. investeret krone. Beregning af denne omkostnings-effektivitet har udgangspunkt i, hvilken udpegning lokaliteten har på kortet. Hvis du finder kortet på nettet og åbner menuen ”udpegningskort for” er det muligt at zoome til en bestemt adresse eller lokalitet.