Fra og med næste års høst, bliver det et krav for at levere mælk og kød til virksomheder omfattet af branchereglerne, at der kun må fodres med afgrøder, som opfylder nedenstående krav til anvendt konventionel husdyrgødning.

Ny brancheanbefaling:

Hvis du som mælke- eller kødproducent selv ønsker, eller indkøber foder fra producenter, der bruger mere end 50 kg udnyttet N per ha harmoniareal i ikke-økologisk gødning, skal du eller den landmand som du køber foder af opfylde nedenstående krav. Kravet skal dokumenteres med en tro- og love erklæring.

  • Der må ikke være et ensidigt sædskifte, der udpiner jorden eller opformerer plantesygdomme.
  • Der skal være mindst 20% kvælstoffikserende hovedafgrøder (bælgsæd/kløvergræs) i sædskiftet.
  • Markerne skal have plantedække om vinteren. Hvis det af hensyn til driften er umuligt på alle marker, kan du undtage en mindre del af markerne, forudsat at du har begrænset udvaskningen på arealerne på anden vis, fx ved brug af efterafgrøde eller placering i sædskiftet (flere år efter en kvælstoffikserende afgrøde).
  • Der skal være efterafgrøder eller mellemafgrøder (eller vinterraps) 1. og 2. efterår efter ompløjning af kløvergræs.
  • Der skal være efterafgrøde eller mellemafgrøde (eller vinterraps) 1. efterår efter ompløjning af 1. års kløvergræs og andre kvælstoffikserende afgrøder.

Det forventes, at det bliver et generelt krav for alt korn og bælgsæd solgt til foderstofferne fra og med høsten 2021.

De planteavlere, som i dag bruger over 50 kg udnyttet N pr. ha. har allerede over 20% bælgplanter i sædskiftet og vintergrønne marker. Det kommer derfor ikke til at ændre så meget for dem.    

Har du kløvergræs eller andre kvælstoffikserende arter i sædskiftet og bruger mere end 50 kg udnyttet N pr. ha i ikke-økologisk gødning, skal du være opmærksom på at kløvergræs og andre kvælstoffikserende arter kun må efterfølges af efterafgrøder, mellemafgrøder eller vinterraps. Har du planlagt vinterhvede efter kløvergræs eller bælgsæd i din markplan for den kommende sæson, skal du enten så en mellemafgrøde eller flytte vinterhveden til en anden placering.

Mælkeproducenter skal være opmærksom på at få en underskrevet tro- og love erklæring med, hvis der købes foderkorn privat – Det er uanset om sælger af kornet bruger mere end 50 kg udnyttet N pr. ha eller ej. Købes kornet af foderstofferne, skal du sikre dig at foderstoffirmaet kan garantere at kornet er produceret efter ovenstående regler.

Baggrunden for den nye brancheanbefaling er et ønske fra Økologisk Landsforening samt Landbrug & Fødevarer om allerede nu at begrænse anvendelsen af ikke-økologisk husdyrgødning. Brancheanbefalingen indarbejdes i forventning om, at Landbrug & Fødevarers og Økologisk Landsforenings tidligere fremsatte indfasnings-/udfasningsmodel for alternativer til konventionel husdyrgødning gøres gældende fra gødningsplanperioden 21/22 – dvs. høsten 2022 – enten i form af statslige økologiregler eller som en brancheanbefaling. Afgørelse om rammen og ikrafttrædelse for indfasningsplanen afventer dog fortsat afklaringer.