Økologisk vinterraps – Landmandens vej til stabile og høje udbytter

Økologisk VKST har i 2017-19 været med i projektet ’Økologisk vinterraps – landmandens vej til stabile og høje udbytter’, hvor der er gennemført registreringer i 106 økologiske vinterrapsmarker landet over. Økologisk VKST stod for registreringer i 10 marker på Sjælland.

Formål

Det er projektets formål at øge og stabilisere udbytter og dækningsbidrag ved dyrkning af økologisk vinterraps via kortlægning af årsager til svingninger i udbytteniveauer. Der skabes viden ved monitering af 100 økologiske vinterrapsmarker over 3 år. Faktorer af betydning for rapsudbytterne registreres i vækstsæsonen og analyseres i forhold til de opnåede udbytter. Både rapsens næringsstofstatus og fysiologiske udvikling samt angreb af sygdomme og skadedyr vil blive fulgt. Hertil kommer registreringer og indsamling af oplysninger vedr. dyrkningsmæssige forhold som såtidspunkt, kvalitet af såbed, ukrudtsforekomst i markerne, forfrugtshistorie, jordbundstype, gødskning m.m.

Der er hvert år lavet følgende registreringer:

  • Registreringer til skema 1: Indsamling af data om marken fra etablering til begyndende vækst i foråret.
  • Registreringer til skema 2: Indsamling af data i foråret; gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Ved vækststadie 30-35 og 51 indsamles plantetal, rapsjordloppelarver, glimmerbøsser og vurdering af ukrudt.
  • Registreringer til skema 3: Før høst: Nødmodne stængler (Knoldbægersvamp) og skadedyr samt afgrødens generelle tilstand. Efter høst: Data om udbytte, spild og kvalitet.

Du kan læse om resultaterne i ’Oversigten over Landsforsøgene’ fra 2018 og 2019, Seges.

Projektet er gennemført i samarbejde med Økologi Innovation, Seges.

Kontaktperson

Ninna Rieper Boesen

nrb@vkst.dk

29217647

Projektet er støttet af: