Der er ikke lagt op til en forlængelse  i år, da det har været forholdsvist tørt indtil nu. Læs reglerne for udbringning af husdyrgødning efter høst i denne nyhed.

Regler for udbringning af flydende husdyrgødning om efteråret

I perioden fra høst til 1. februar må der som hovedregel ikke udbringes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald eller flydende affald. Der er følgende undtagelser:

I perioden fra høst til 1. oktober må der udbringes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald og flydende affald til:

  • Etablerede, overvintrende fodergræsmarker, herunder marker med udlæg af græs eller kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåningen. Undtagelsen omfatter dog ikke arealer med udlæg af græs eller kløvergræs i majs.
  • Arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.
  • Arealer, hvor der senest 20. august etableres grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne.
  • Udbringningsfristen kan forlænges indtil 15. oktober i regnfulde efterår. En eventuel forlængelse af fristen kan bl.a. ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det bliver sandsynligvis ikke aktuelt i år.

I perioden fra høst til 15. oktober må der udbringes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald og flydende affald på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

Der må altså IKKE udbringes flydende husdyrgødning til vintersæd om efteråret.

Krav til udbringningsteknik

Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved udlægning med slæbeslanger, slæbesko eller ved nedfældning. Før såning (bar jord), i fodergræs og indenfor 200 meter fra byzone eller sommerhusområder skal flydende husdyrgødning nedfældes.

Ved nedfældning i fodergræs skal der anvendes en græsmarksnedfælder. Ved nedfældning på arealer uden afgrøder (sort jord) skal nedfældningsrenderne være tildækkede efter nedfældningen. Ved nedfældning i græs skal nedfældningsrenderne helt kunne indeholde den udbragte mængde gylle.

Miljøkrav

I en afstand af 20 meter til naturtyper omfattet af kategori 1-natur og naturtyperne højmoser og lobeliasøer omfattet af kategori 2-natur skal flydende husdyrgødning nedfældes.

På skråninger med 6-12 pct. hældning mod vandløb og kystvande skal flydende husdyrgødning i en afstand på 20 m fra vandmiljøet nedfældes parallelt med vandløbet.

Regler for udbringning af fast husdyrgødning om efteråret

Fast husdyrgødning må ikke udbringes i perioden fra den 15. november til den 1. februar. Den tilladte udbringningsperiode før den 15. november afhænger af om gødningen udbringes til arealer med eller uden afgrøder den følgende vinter.

I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast husdyrgødning og fast affald til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. Der må dog udbringes fast husdyrgødning og fast affald i perioden fra høst til etablering af grøngødning på arealer, hvor der senest 20. august etableres grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne.

I perioden fra 20. oktober til 15. november må der udbringes fast husdyrgødning og fast affald til arealer med og uden afgrøder den kommende vinter. Husdyrgødning udbragt til arealer uden afgrøder skal nedmuldes inden for 4 timer.

Miljøkrav

Fast husdyrgødning må ikke udbringes på arealer med etablerede afgrøder til høst, der ligger inden for 20 meter fra kategori 1-natur samt lobelia søer og højmoser omfattet af kategori 2-natur, medmindre husdyrgødningen nedbringes inden 4 timer. Dette er normalt ikke praktisk muligt uden at det skader afgrøden.

Regler omfattende udbringning af både flydende og fast husdyrgødning

Afstandskrav

Husdyrgødning og affald må ikke udbringes lørdage, søndage og helligdage på arealer, der ligger tættere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder der i lokalplan er udlagt til boligformål. Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.

Miljøkrav

Husdyrgødning mv. må ikke udbringes på arealer eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m2 og kystvande. Endvidere må husdyrgødning mv. ikke udbringes på frosne, vandmættede, oversvømmede og snedækkede arealer.

Husdyrgødning må ikke udbringes på skråninger med en hældning på mere end 6° nærmere end 20 m fra vandløb, søer større end 100 m2 og kystvande. På skråninger op til 12° må der dog nedfældes flydende husdyrgødningstyper parallelt med vandmiljøet.