For at ændringen gælder i ansøgningsrunden 2021, skal ændringen være registreret i internet markkort senest d. 1. november 2020. Det er din kommune som står for registreringerne. Du skal derfor kontakte din kommune snarest, hvis du er uenig i §3-registreringer på dine marker (grønne skraveringer på billedet).

§3-arealer er særlige naturbeskyttede arealer som bl.a. omfatter naturtyper som eng, overdrev og strandeng. På et §3-areal må tilstanden ikke ændres. Oftest afgræsses de eller der tages slæt på arealerne. Du kan som regel også søge grundbetaling på arealerne samt plejegræs-tilsagn.

Det er ikke muligt at søge om økologisk arealtilskud på et §3-areal. Samtidig vil det i 2022 ikke længere være lovligt at gødske et §3-areal. Det er derfor vigtigt at du gennemgår dine arealer med §3 og sikrer, at de er korrekt indtegnet. Som på billedet kan hjørner overlappe med opdyrkede arealer (hvid cirkel). Det vil betyde at dette hjørne ikke kan få økologisk arealtilskud og ikke må gødskes fra 2022. Der kan også fejlagtigt være lagt §3 på arealer som dyrkes og indgår lovligt i bedriftens omdrift.

Du skal være opmærksom på at omlægges et §3-areal uden dispensation fra kommunen, vil det føre til en KO-sanktion og mistet støtte. I særligt grove tilfælde kan det føre til politianmeldelse og bødestraf.

Er du i tvivl om nogle af dine arealer er fejlagtigt registreret, så kontakt din konsulent.

Abonnér på ændringer af §3 på dine marker

Du kan tilmelde dig på dinnatur.dk (Danmarks Miljøportal) og få en mail, hvis der sker ændringer i §3-registreringer på dine arealer. Det kommer ofte som en overraskelse, når kommunen ændrer på registreringerne. Det kan f.eks. være et vedvarende græsareal, som ikke tidligere har været §3. Ved at tilmelde dig denne service, sikrer du at du altid er opdateret om naturbeskyttelse på din ejendom.